هوش هیجانی و انگیزش در کلاس گروه یک

عنوان کارگاه:   هوش هیجانی و انگیزش در کلاس

استاد، :..دکتر امید قمرانی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
تاریخ برگزاری:           ۹۸/۸/۲۹
محل برگزاری :.سالن جلسات دانشکده علوم پایه
ساعت:  ۸ الی ۱۲ و بعد از ظهر ۱۴ الی ۱۸

شرایط متقاضی: اعضای هیات علمی

سرفصل


هوش هیجانی و انگیزش در کلاس