هوش هیجانی و انگیزش در کلاس گروه دو

عنوان کارگاه:   هوش هیجانی و انگیزش در کلاس

استاد، :..دکتر امید قمرانی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
تاریخ برگزاری:           ۹۸/۸/۳۰
محل برگزاری :.سالن جلسات طبقه دوم سازمان مرکزی
ساعت:  ۸ الی ۱۲ و بعد از ظهر ۱۴ الی ۱۸

شرایط متقاضی: اعضا هیات علمی

سرفصل


هوش هیجانی و انگیزش در کلاس (2)