نشست:  فرایند ارزیابی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروههای آموزشی دانشگاه کردستان 

عنوان نشست:  فرایند ارزیابی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروههای آموزشی دانشگاه کردستان 

استاد، :.دکتر محمدرضا نیستانی مدیر گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری
تاریخ برگزاری: ۸و ۹ آذر   ۹۶
محل برگزاری :
ساعت: روز اول ۱۴ الی۱۸ روز بعد ۸ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۸

شرایط متقاضی:  معاونین آموزشی دانشکده، مدیران گروه های آموزشی

سرفصل: