نحوه پارافریز نمودن متون مقالات انگلیسی

عنوان کارگاه: نحوه پارافریز نمودن متون مقالات انگلیسی

استاد، :..دکتر جلیل فتحی
تاریخ برگزاری:           ۹۸/۹/۲۰
محل برگزاری :تالار گوران دانشکده زبان و ادبیات
ساعت:  ۸ الی ۱۲ 

شرایط متقاضی: اعضا هیات علمی

سرفصل


نحوه پارافریز نمودن متون مقالات انگلیسی