نحوه پارافریز نمودن متون مقالات انگلیسی گروه دوم

عنوان کارگاه: نحوه پارافریز نمودن متون مقالات انگلیسی

استاد، :..دکتر جلیل فتحی
تاریخ برگزاری:           ۹۸/۱۰/۱۷
محل برگزاری :تالار گوران دانشکده زبان و ادبیات
ساعت:  ۱۴ الی ۱۸ 

شرایط متقاضی: اعضا هیات علمی

سرفصل


نحوه پارافریز نمودن متون مقالات انگلیسی گروه دوم