مکاتبات دانشگاهی به زبان انگلیسی

استاد، :……………………………………………………………. دکتر حبیب سلیمانی و سرکار خانم هاشمی
تاریخ برگزاری:……………………………………………………..۹۵/۱۰/۲۲ 
محل برگزاری :……………………………………………………..دانشکده علوم انسانی و اجتماعیکشاورزی

ساعت:……………………………………………………………. ۸ تا ۱۲

سرفصل:

Cover letters

Request for taking a sabbatical leave

Application Letter for admission in university

Request a Copy of an Official Document

Request a Response to a Survey or Questionnaire

Request for Letter of Recommendation

Appeal to Higher Authorities When Complaint Letters Don’t Work

Ask to Extend or Shorten a Deadline

Cancel a Membership or Subscription

Decline a Request For Employment

——————–

 

Acceptance of offer letter

[iphorm id=”9″ name=”مکاتبات دانشگاهی به زبان انگلیسی “]