معرفی هیات نظارت و ارزیابی استانی

تاریخچه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان کردستان

در حوزه نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان کردستان که به استناد آیین نامه شماره ۳۰۸۱/۱۷/۲۳ مورخه ۲۵/۲/۸۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع تشکیل و فعالیت هیأت‌های نظارت و ارزیابی استانی بر عهده دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه قرار گرفته است، فعالیت های نظارتی این دفتر بر عملکرد آموزشی مؤسسات آموزش عالی استان اعم از دولتی، غیردولتی، آزاد اسلامی، پیام نور، علمی-کاربردی و آموزش های عالی آزاد از سال ۱۳۸۷ آغاز شد.