همزمان با تشکیل شورای نظارت و سنجش آموزش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در اواخر دهه ۱۳۶۰، به منظور کمک به اجرای مصوبات آن و گسترش ارتباط مطلوب وسالم بین دانشگاهها و وزارت متبوع، طبق بخشنامه وزارتی، در هر یک از دانشگاهها دفتری به نام ” دفتر نظارت و سنجش آموزش“ زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل گردید. متعاقباً نام دفتر به ”مدیریت نظارت و ارزیابی” تغییر یافت و از نظر جایگاه سازمانی نیز پیشنهاد شد تا در هر دانشگاه دفتر نظارت و ارزیابی وظایف خود را مستقیماً زیر نظر رئیس دانشگاه به انجام برساند. این دفتر دارای وظایفی است که اهم آن عبارتند از:

  1. اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه.
  2. ایجاد هماهنگی با واحدهای تابعه در دانشگاه به منظور گردآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز.
  3. تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه.
  4. همکاری با گروههای اعزامی نظارت و ارزیابی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فنّّاوری.
  5. ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه و دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.