مشخصات اعضاء هیات علمی تحصیل کرده در خارج از کشور

 

همکاران محترم هیات علمی ضمن تشکر و قدردانی به جهت همکاری در تکمیل فرم ذیل خواهشمنداست با عنایت به پیگیری های مکرر وزارت متبوع به جهت تضییع نشدن منافع دانشگاه و…ترتیبی اتخاذ شودکه فرم مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴ اسفند ماه تکمیل و ارسال گردد.

.


 

 

مشخصات اعضا هیات علمی تحصیل کرده در خارج از کشور

Step 1 of 2 - صحفه یک برای مقطع دکتری

50%