مربوط به حوزه تاسیسات

مربوط به حوزه تاسیسات

 • مقطعدانشگاهرشتهمعدلسال اخذ مدرک 
  Add a new row
 • نام واحدپست یا مسئولیتمدت به ماه 
  Add a new row
 • نام دورهمرجع برگزاریمدت دوره به ساعتسال شرکت در دوره 
  Add a new row
 • عنوان دوره 
  Add a new row
 • مرجع صدور لوحموضوع تقدیر 
  Add a new row
 • عنوان وظیفهشرح وظیفهمیزان تکرار در هفتهزمان مورد نیازاظهار نظر مدیرتوضیحات ضروری 
  Add a new row
 • عنوان فرایندزمان مورد نیازمیزان تکرار درماهاظهار نظر مدیرتوضیحات ضروری 
  Add a new row
 • عنوان مهارت یا تواناییتوضیحاتاظهار نظر مدیر 
  Add a new row