مربوط به انتظامات

انتظامات

 • مقطعدانشگاهرشتهمعدلسال اخذ مدرک 
  Add a new row
 • نام واحدپست یا مسئولیتمدت به ماه 
  Add a new row
 • نام دورهمرجع برگزاریمدت دوره به ساعتسال شرکت در دوره 
  Add a new row
 • عنوان دوره 
  Add a new row
 • مرجع صدور لوحموضوع تقدیر 
  Add a new row