1مدیریت کلاس درس

------------
 • استاد، : دکتر شیربیگی
  تاریخ برگزاری: /95/9/24
  محل برگزاری : کتابخانه مرکزی
  ساعت: 14تا 18
  .شرایط متقاضی: اعضاء هیات علمی جدید الورود .
  سر فصل:
  -