مدیریت دانشگاهی

عنوان کارگاه:   نقش مدیران در ایجاد دانشگاه کارآفرین

استاد، :…..دکتر نوه ابراهیم استاد تمام دانشگاه خوارزمی و مشاور معاون آموزشی وزات علوم، تحقیقات و فناوری
تاریخ برگزاری:.۲۱ آذرماه  سال جاری
محل برگزاری :……………………………………………………..
ساعت:……………………………………………………………. /

شرایط متقاضی: ویژه مدیران

سرفصل: