آموزش مبتی بر دیالوگ

عنوان کارگاه:   

استاد، :.دکتر محمدرضا نیستانی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و معاون مرکز نظارت وزارت متبوع تاریخ برگزاری:.یکم اسفند ۹۷

محل برگزاری : سالن فردوسی دانشکده علوم انسانی

ساعت:۱۴ تا ۱۹ /

شرایط متقاضی: اعضا هیات علمی

سرفصل:

آموزش مبتنی بر دیالوگ