کارگاه برای مدرسین حق التدریسی شهریورماه ۹۶

عنوان کارگاه: کارگاه آموزشی ویژه مدرسین حق التدریسی شهریور ۹۶

استاد :
تاریخ برگزاری: ۹۶/۶/۲۹٫
محل برگزاری : مجموعه کلاس ها، کلاس ۳۰۸
ساعت: ۸ الی ۱۶/۳۰

شرایط متقاضی: مدرسین حق التدریسی جدید و مدرسینی که قبلا در کارگاه شرکت نکرده اند

سرفصل:

.فرم ثبت نامه

………………………………………………………………………………………