هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

فرم های ضروری

.

.۱-  مراکز پژوهشی

       کاربرگ الف

        کاربرگ ب

.

۲- دانشگاه های دولتی

      کاربرگ الف 

      کاربرگ ب 

      کاربرگ ج