فرم شماره دو نیروی انسانی

توضیحات ضروری:

-این فرم برای گردآوری اطلاعات کلیه کارکنان (رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی) حوزه مختلف طراحی گردیده است

-همکاران محترم می بایست کلیه اطلاعات درخواستی را حسب مورد وارد سامانه نمود و در نهایت فرم را ارسال نمایند پس از ارسال امکان پرینت فرم بصورت پی دی اف میسر می گردد که می بایست پس از پرینت، فرم را در اختیار بالاترین مقام حوزه(در حوزه ریاست مدیران میانی/ حوزه معاونت ها؛ معاونت/ مدیران و حوزه دانشکده رئیس دانشکده و مدیران گروه های آموزشی ) جهت اعلام نظر، امضاء و ارسال برای مرکز نظارت  قرار بدهند.

یک نسخه 

فرم شماره دو نیروی انسانی

 • مقطعدانشگاهرشتهمعدلسال اخذ مدرک 
  Add a new row
 • نام واحدپست یا مسئولیتمدت به ماه 
  Add a new row
 • نام دورهمرجع برگزاریمدت دوره به ساعتسال شرکت در دوره 
  Add a new row
 • عنوان دوره 
  Add a new row
 • عنوان زبانمیزان آشناییاظهار نظر مدیر 
  Add a new row
 • نام دانشگاهدروس تدریسینیمسالمدت به ساعت 
  Add a new row
 • عنوان/مقاله/کتابو...محل درج/تاریخ انتشار/ارائه 
  Add a new row
 • مرجع صدور لوحموضوع تقدیر 
  Add a new row
 • عنوان وظیفهشرح وظیفهمیزان تکرار در هفتهزمان مورد نیازتوضیحاتاظهار نظر مدیر 
  Add a new row
 • عنوان وظیفهشرح وظیفهمیزان تکرار در هفتهزمان مورد نیازاظهار نظر مدیرتوضیحات ضروری 
  Add a new row
 • عنوان فرایندزمان مورد نیازمیزان تکرار درماهاظهار نظر مدیرتوضیحات ضروری 
  Add a new row
 • WordExcelAccessPowerPointاظهار نظر مدیر 
  Add a new row
 • عنوان نرم افزارسطح مهارتاظهار نظر مدیر 
  Add a new row
 • عنوان مهارت یا تواناییتوضیحاتاظهار نظر مدیر 
  Add a new row