صفحه فرم شماره یک

نکته:

فرم شماره 1 حق التدریس

 • رشته/دانشگاه/مقطع/شروع/اتمام (تقریبی)و 
  Add a new row
 • نام دانشگاه/درس تدریسی/شروع/پایان/مدت/ 
  Add a new row
 • عنوان مقاله/محل درج/تاریخ انتشار/ارائه 
  Add a new row
 • رشتهدرس 
  Add a new row