فرم ارزیابی مخصوص مدیران

توضیحات:

-این فرم برای هر کدام از کارکنان واحد مربوط توسط مدیر مستقیم تکمیل می گردد.

-مدیر مستقیم مانند/ مدیران گروه های آموزشی/معاونت دانشکده ها/ رئیس دانشکده/ معاونت های دانشگاه/ مدیران میانی و…


 

مدیران

 • عنوان فعالیتزمان مورد نیازمیزان تکرار 
  Add a new row
 • عنوانمیزات تسلطتوضیحات 
  Add a new row
 • عنوان توانمندیتوضیحات 
  Add a new row
 • عنوان توانمندیتوضیحات 
  Add a new row
 • عنوان توانمندیتوضیحات 
  Add a new row
 • عنوان توانمندیتوضیحات 
  Add a new row