صفحه کارگاه ها قدیمی ./

– کارگاه های پیشنهادی مورد نیاز جهت برگزاری برای اعضا هیات علمی
– کارگاه های پیشنهادی جهت برگزاری توسط  اعضا هیات علمی
عنوان کارگاه مدرس دکتر ساعت تاریخ  مخاطبین
آشنایی و کاربست نرم افزار Amos  عیسی نژاد   اسفند کلیه اعضا هیات علمی
آشنایی و کاربست نرم افزار Endnote  عیسی نژاد   اسفند کلیه اعضا هیات علمی
اخلاق حرفه ای  1 کیوان بلندهمتان ۱۴ تا ۱۸ ۹۵/۱۲/۴ اعضا هیات علمی جدید
اخلاق حرفه ای  2 کیوان بلندهمتان ۹۵/۱۲/۱۱ اعضا هیات علمی جدید
مقرارت آموزشی   // ۹۵/۱۱/۱۳ ویژه مدرسین حق التدریس
سنجش و اندازه گیری  1  مصطفی قادری // ۹۵/۱۰/۲۲ اعضا هیات علمی جدید
سنجش و اندازه گیری  2 مصطفی قادری // ۹۵/۱۰/۲۹ اعضا هیات علمی جدید
 توسعه حرفه ای ۲  ناصر شیر بیگی // ۹۵/۱۰/۱۵ اعضا هیات علمی جدید