شيوه هاي تعامل سازنده بين همكاران

عنوان کارگاه:   شيوه هاي تعامل سازنده بين همكاران از منظر روانشناسی

استاد:    دکتر زمستانی استادیار گروه روانشناسی
تاریخ برگزاری:    ۱۵ اسفندماه
محل برگزاری :     دانشکده علوم انسانی ( تالار فردوسی)
ساعت:                  ۱۶ الی ۲۰

شرایط متقاضی:    کلیه اعضا هیات علمی

سرفصل:

علل تعارض هاي بين همكاران از منظر روانشناسي-

تعارض هاي سازماني و فرسودگي شغلي
تعارض هاي سازماني و رضايت شغلي
سبكهاي حل و فصل تعارض در محيط

فرم ثبت نام