شاخص های دانشکده

شاخص های مربوط به :

نکته:

با توجه به اهمیت درستی اطلاعات به جهت تضییع نشدن حقوق دانشکده نهایت دفت در درستی اطلاعات مبذول گردد.

اطلاعا ت مربوط به دو سال می باشد.

.

.

——————————————————————————————————————————

.

.

[iphorm id=”11″ name=”شاخص های دانشکده”]