تذکر سامانه واردکردن اطلاعات

تذکر قابل توجه:

مراکز آموزش عالی استان کردستان:

۱٫       در تکمیل اطلاعات در خواستی نهایت دقت به عمل آید.

۲٫       وارد کردن اطلاعات مدرسین بسیار مهم می باشد و در این بین وارد کردن کد ملی و میزان موظفی ترم جاری بسیار مهم می باشد.

۳٫       وارد کردن اطلاعات در آیتم ورود اطلاعات کلی در قسمت ارسال اطلاعات به صورت اکسل بسیار مهم می باشد

دانشکده های دانشگاه کردستان:

۱٫       با عنایت با اینکه مبنای ارزیابی و… دانشکده هااطلاعات مذکور می باشد نهایت دقت در درستی اطلاعات مذکور مبذول گردد.

۲٫       داده ها درحوزه ۳ حوزه اداری و مالی، آموزشی و پژوهشی تهیه شده است تا تکمیل آن توسط واحدهای دانشکده تسهیل گردد

۳٫       داده های مورد نظر مربوط به سال مالی ۹۴ و سال تحصیلی ۹۵-۹۴می باشد که بازه زمانی آن بصورت زیر می باشد.

۴٫       سال مالی ۹۴ : از ۹۴/۱/۱  لغایت  ۲۹/۱۲/۹۴

۵٫       سال تحصیلی:  ۹۵-۹۴ از ۹۴/۷/۱ لغایت ۳۱/۶/۹۴

تبصره: اطلاعات مربوط به این مورد(هر دو ترم) جهت تسهیل کار می بایست بصورت یک جا (میانگین) وارد شود و در مواردی که اطلاعاتی فعلا موجود نیست مثل اطلاعات دانش آموختگان، این موارد در تا پایان سال تحصیلی وارد گردد