هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

ساختار

ساختار تشکیلاتی

مدیریت مرکز نظارت و ارزیابی

 • مدیر    (دکتری بهمن بهرام نژاد )  صفحه شخصی
 • معاون  ( سعید الماسی – کارشناس ارشد حقوق عمومی) صفحه شخص
 • دبیرخانه    (عهدیه امیر حسنی کارشناس حسابداری)

گروه نظارت و ارزیابی عملکرد

 • رئیس    ( سعید الماسی ) 
 • کارشناس مسئول
 • کارشناس
 • کارشناس

گروه نظارت و ارزیابی آموزشی

 • رئیس
 • کارشناس مسئول
 • کارشناس
 • کارشناس

دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی استانی

 • رئیس دبیرخانه
 • کارشناس مسئول   (سالار امینی -کارشناس ارشد ادبیات عرب)
 • کارشناس
 • کارشناس
 • کارمند

هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان