روش های تدریس وآموزش

عنوان کارگاه:   روش های تدریس و آموزش

استاد، : دکتر مصطفی قادری
تاریخ برگزاری:

یکشنبه ۱۲ آذر  ساعت ۱۷ -۱۴

یکشنبه  ۱۹ آذر ساعت ۱۷-۱۴

محل برگزاری : مرکز نظارت
ساعت:……………………………………………………………. /

شرایط متقاضی: کلیه اعضا جدید الورود 

سرفصل:

روش های تدریس و آموزش