هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

عنوان کارگاه:   خودآگاهی، چراغ قرمز شخصیت در آموزش

استاد:    دکتر احمد امانی دانشیار گروه مشاوره
تاریخ برگزاری:    ۲۱ آذر
محل برگزاری :     سالن جلسات کشاورزی
ساعت:……………………………………………………………. /

شرایط متقاضی:    کلیه اعضا هیات علمی

سرفصل:

فرم ثبت نام

کارگاه خودآگاهی، چراغ قرمز تشخیص در آموزش