خودآگاهی، چراغ قرمز تشخیص در آموزش

عنوان کارگاه:   خودآگاهی، چراغ قرمز شخصیت در آموزش

استاد:    دکتر احمد امانی دانشیار گروه مشاوره
تاریخ برگزاری:    ۲۱ آذر
محل برگزاری :     سالن جلسات دانشکده علوم انسانی
ساعت:                ۱۳ – ۹

شرایط متقاضی:    کلیه اعضا هیات علمی

سرفصل:

فرم ثبت نام