حوزه مرکز نظارت

مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 • ناممحل کارآخرین مدرک تحصیلیرشتهپست/مسئولیتنوع استخدامتلفنتوضیحات 
  Add a new row
 • نامتعداد کل کلاس های برگزار شده در هفتهگروه های مورد استفادهتعداد کارشناسان آزمایشگاهتوضیحات 
  Add a new row
 • نامتعداد کل کلاس های برگزار شده در هفتهگروه های مورد استفادهتعداد کارشناسان کارگاهتوضیحات 
  Add a new row
 • نامتعداد کل کلاس های برگزار شده در هفتهگروه های مورد استفادهتعداد کارشناسان مزرعه 
  Add a new row
 • نامگروه های مورد استفادهتعداد کارشناسان 
  Add a new row
 • نامگروه های مورد استفادهتعداد کارشناسان 
  Add a new row
 • نامگروه های مورد استفادهتعداد کارشناسان 
  Add a new row