جمله نویسی در زبان انگلیسی

عنوان کارگاه:   جمله نویسی در زبان انگلیسی

استاد، : دکتر احمدنژاد
تاریخ برگزاری: ۱۲ دی ماه
محل برگزاری : دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
ساعت:./۱۴ الی ۱۸

شرایط متقاضی: همه اعضا هیات علمی

سرفصل:

     این کارگاه آموزشی سعی بر آن دارد تا با ارائه شیو‌ه‌ی صحیح یادگیری کلمات، عبارات و جملات انگلیسی با توجه به متن، نه تنها در مهم صحیح جملات و افزایش توانایی درک مطلب، بلکه در راستای افزایش توانایی نگارش جملات صحیح، مخاطبان را یاری رساند.