هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

2توسعه حرفه ای -

 • استاد، : دکتر شیر بیگی
  تاریخ برگزاری: 95/10/15
  محل برگزاری :مرکز نظارات
  ساعت: 14تا 18
  .شرایط متقاضی: اعضاء هیات علمی جدید الورود .
  سر فصل:
  -