۲توسعه حرفه ای -

 • استاد، : دکتر شیر بیگی
  تاریخ برگزاری: ۹۵/۱۰/۱۵
  محل برگزاری :مرکز نظارات
  ساعت: ۱۴تا ۱۸
  .شرایط متقاضی: اعضاء هیات علمی جدید الورود .
  سر فصل:
  -