برگزاری کارگاه فنون بازدید

کارگاه فنون بازدید در تاریخ ۲۸/۶/۹۶ از ساعت ۸ تا ۱۲ در سالن جلسات دانشکده کشاورزی با شرکت ۱۵ نفز از اعضای هیئت علمی دانشگاه و نمایندگانی از مراکز آموزش عالی استان و تدریس جناب آقای دکتر جعفری ­ثانی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان رضوی برگزار شد.