هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

برگزاری کارگاه برای اعضا هیات علمی جدیدالورود

مرکز نظارت در  راستای وظایف قانونی خود به جهت ارتقا اعضا هیات علمی  اقدام به برگزاری کارگاه های  روش تدریس، مدیریت کلاس درس، سنجش و اندازه گیری  به مدت ۱۸ ساعت از تاریخ ۱۱  لغایت ۲۰  آذرماه جهت اعضا هیات علمی جدید الورود نموده است.

هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان