برگزاری دومین جلسه شورای نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت

دومین جلسه شورای نظارت دانشگاه کردستان به جهت عملیاتی نمودن آئین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در تاریخ ۲۲/۶/۹۶ در دفتر ریاست دانشگاه  با حضور اعضا تشکیل و در ارتباط با ترکیب کار گروه های مربوط تصمیمات لازم اتخاذ گردید.