بازدید از دانشگاه پیام نور مرکز مریوان

    گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر بهزاد ایزدی روز سه ­شنبه مورخ ۸/۱۲/۹۶ از دانشگاه پیام نور مرکز مریوان بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد