بازدید مادر

گزارش بازدید از مراکز آموزش عالی استان

گروه اعزامی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کردستان، در روز …… مورخ…….. ماه جاری با همکاری هیأت استانی کردستان، از ……………………. بازدید کردند. اعضای گروه بازدید کننده، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف …………………….. و گفتگو با کارکنان و مسولان …..، میزان موفقیت …………. در راستای حرکت در مسیر تحقق ماموریت‌ها و انجام وظایف محوله را مورد بررسی قرار د ادند. شایان ذکر است در این بازدیدها که بر اساس مصوبات کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسات …………….. مرکز نظارت صورت گرفت، رئیس و ………… نفر از اعضای کارگروه حضور داشتند.