بازدید از مرکز علمی کاربردی قروه

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر کامران چپی روز چهارشنبه مورخ ۱۹/۲/۹۷ از مرکز علمی کاربردی قروه بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.