بازدید از مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر مسعود حیدری زاده روز سه ­شنبه مورخ ۱۸/۲/۹۷ از مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.