بازدید از دانشگاه پیام نور مرکز سنندج 

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر جلال خدایی روز چهار­شنبه مورخ ۲۴/۱۱/۹۷ از دانشگاه پیام نور مرکز سنندج بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد