بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر صلاح الدین مولانایی روز چهار­شنبه مورخ ۹/۱۲/۹۶ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی