بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بانه

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر صلاح الدین مولانایی روز چهار­شنبه مورخ ۱۹/۲/۹۷ از دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بانه بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.