ارسال نواقصی مدارک مدرسین حق التدریسی

مدرسین محترم حق التدریس می توانند نواقص مدارک خود از جمله تصویر مدرک تحصیلی جدید، تصویر کارت ملی و… را از این طریق ارسال نمایند

فرم شماره 5 ارسال نواقص