هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

ارزیابی کارایی گروه های آموزشی دانشگاه کردستان در سال های ۹۴-۹۳ و ۹۵-۹۴

     مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کردستان پس از انجام ارزیابی عملکرد دانشکده ها برای سال ۹۴ با عنایت به مذاکرات به عمل آمده با مسئولین دانشگاه مقرر شد که ارزیابی کارایی گروه های آموزشی نیز در سال های ۹۴-۹۳ و ۹۵-۹۴ انجام گردد. پروژه مذکور پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیته ارزیابی درونی در مرکز  و تعیین چارچوب های مربوط در اواخر سال ۹۵ برون سپاری و کار ارزیابی گروه های آموزشی و دانشکده ها در اواخر مرداد ۹۶ به اتمام رسید که مختصر آن به قرار ذیل می باشد.

     گزارش آماده شده از سویی برای مدیریت و مسئولین ارشد دانشگاه تهیه شده است و سعی دارد یافته های کلیدی بررسی ارزیابی کارایی نسبی دانشکدههای دانشگاه کردستان را مورد بحث و تفسیر قرار دهد و به همین خاطر سعی شده است در بحث های فنی اختصار به خرج رود و تأکید بر ارائه خروجیهای اصلی و تفسیر آنها باشد. از سویی دیگر، مدیران میانی و اعضاء هیأت علمی به عنوان مخاطب هدف گزارش در نظر گرفته شدهاند. به همین خاطر در بسیاری موارد شاخصهای بطور جزئی و به تفکیک معیارهای مختلف ارائه شده اند. با اینحال، با عطف به تفاوت گزارش جاری با یک گزارش فنی، حتی المقدور از ذکر جزئیات ریاضیاتی، مدلها و روابط فنی در گزارش صرفنظر شده است و عمدتًا بر خروجیها تمرکز میشود. با اینحال، برای فهم گزارش لازم است برخی مفاهیم پایه ارزیابی کارایی و شیوههای رایج آن ابتدا به قدر کفایت توضیح داده شوند.

     این مفاهیم در بخش دوم به اختصار آورده خواهند شد. ابتدا مروری بسیار مختصر بر مفاهیم پایه ارزیابی کارایی و عملکرد ارائه میشود. چارچوب انجام کار و شاخصهای ارزیابی کارایی ، ساختار کلی گزارش بدین شرح است که در بخش دوم معرفی میشوند و شیوه اندازهگیری آنها توضیح داده میشود. در همین بخش، کلیات شیوه انجام تحقیق جاری، نحوه جمعآوری دادهها و ساختاردهی به آنها تشریح خواهد شد و چارچوب ارزیابی شامل نهاده ها و ستانده ها ترسیم میشود. در بخش سوم، مروری آماری بر وضعیت گروههای آموزشی و دانشکدههای دانشگاه کردستان از منظر کم و کیف نهادهها و ستاندهها در  ارائه میشود. برای سهولت و تسریع درک وضعیت و نیز عطف به این نکته که این گزارش برای مدیریت ارشد دانشگاه تهیه میشود، این بررسیهای آماری ۱۳۹۴ و ۱۳۹۳ سالهای تحصیلی عمدتًا در قالب نمودارهای گرافیکی است و به طور اکید طوری طراحی شدهاند که مقایسه گروههای آموزشی و دانشکدهها با سهولت هرچه بیشتر انجام شود. در بخش چهارم، نتایج ارزیابی کارایی نسبی گروههای آموزشی و دانشکدهها با استفاده از کثیری از شاخصهای کارایی نشان داده خواهد شد که در آن موقعیت نسبی هر کدام از واحدهای مذکور نسب به سایر واحدهای هم رده نشان داده میشود. خروجیهای اصلی این گزارش در همین بخش گنجانده شده است. نهایتاً بخش پنجم به جمعبندی و نتیجه گیری مطالب ارائه شده در بخشهای قبلی خواهد پرداخت و دورنمای گزارشهای بیشتر و جزئی تر را ارائه خواهد داد

هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان