ارزیابی عملکرد پردیس/ پردیس

شاخص های مربوط به : پردیس خودگردان 

نکته ها: 

-با توجه به اهمیت درستی اطلاعات به جهت تضییع نشدن حقوق پردیس خودگردان و نهایت دقت در درستی اطلاعات مبذول گردد.اطلاعات مربوط  کل دوره فعالیت پردیس می باشد.

در صورت مشاهده هر نوع اشکال در عنوان شاخص ها و تعاریف مربوط و یا داشتن هر نوع پیشنهاد خوهشمنداست از طریق قسمت تماس با ما در وب سایت مرکز مطرح بفرمائید .


 

 

ارزیابی عملکرد پردیس خودگردان/ خود پردیس

1 صفحه یک
2 صفحه دو
3 صفحه سه