شاخص های مربوط به : کارآفرینی

نکته ها: 

-با توجه به اهمیت درستی اطلاعات به جهت تضییع نشدن حقوق واحد   نهایت دقت در درستی اطلاعات مبذول گردد.اطلاعات مربوط برای به سال های ۹۳ و ۹۴ می باشد.

در صورت مشاهده هر نوع اشکال در عنوان شاخص ها و تعاریف مربوط و یا داشتن هر نوع پیشنهاد خوهشمنداست از طریق قسمت تماس با ما در وب سایت مرکز مطرح بفرمائید .

 


 

فرم ارزیابی عملکرد کارآفرینی جدید

 • تعداد کل دوره ها، و ...اتعداد کل شرکت کنندهکل ساعت دوره هاکل گواهینامه های صادر شده 
  Add a row
 • عنوانتعداد شرکت کننده 
  Add a row
 • عنوانتعداد شرکت کننده 
  Add a row
 • عنوانتعداد شرکت کننده 
  Add a row
 • عنوانتعداد شرکت کننده 
  Add a row
 • عنوانتعداد شرکت کننده 
  Add a row
 • عنوانتعداد شرکت کنندهساعت دورهتعداد گواهینامه های صادر شده 
  Add a row
 • عنوانتعداد شرکت کنندهساعت دورهتعداد گواهینامه صادره شده 
  Add a row
 • عنوانتعاد شرکت کنندهنام سخنران و...تاریخ برگزاری 
  Add a row
 • عنوان طرح ابتکاریعنوان پایان نامه 
  Add a row
 • عنوانتعاد شرکت کننده دانشجونام سخنران و...تاریخ برگزاریساعت 
  Add a row
 • عنوانتعاد شرکت کنندهموضوعتوضیحات 
  Add a row
 • عنوان طرحکارفرمامجریمدت انجام 
  Add a row
 • عنوان بازدیدتعدا شرکت کنندهمحل های مورد بازدید 
  Add a row
 • بلهخیرتوضیحات 
  Add a row
 • وروديدر حال فارغ‌التحصيلي 
  Add a row
 • عنوانشیوه انتشارتوضیحات 
  Add a row
 • تعداد تفاهم نامه های منعقده شدهمبلغ کل تفاهم نامه هاتعداد صورتجلساتتعداد مصوبات 
  Add a row
 • عنوان هستهامکانات در اختیار هستهتسهیلات مالی داده شده 
  Add a row
 • ناخالص داخل دانشگاهخالص داخل دانشگاهناخالص خارج دانشگاهخالص خارج دانشگاه 
  Add a row
 • کل اعتبار مرکزکل هزینه های مرکزکل هزینه حق التدریس 
  Add a row
 • تعداد کارکنانکل مبلغ (حقوق و مزایا) پرداخت شده به کارکنان در مدت مذکور 
  Add a row
 • حق مدیریت ماهانه مدیرمرکزمبلغ یک ساعت حق التدریس مدیر واحدکسر موظفی مدیر 
  Add a row
 • تعدادکل مبلغ پرداخت شده به دانشجویان به هزار ریال به صورت ناخالص در مدت مذکور 
  Add a row
 • تعداد اتاقمساحت کل فضا در اختیارمساحت سایت های کامپیوترتعداد کامپیوتر سایت ها 
  Add a row
 • نامرشتهمدرک تحصیلیسمت در دانشگاهسمت در مرکز 
  Add a row
 • نام و نام خانوادگی و تکمیل کننده فرم