شاخص های مربوط به : کارآفرینی

نکته ها: 

-با توجه به اهمیت درستی اطلاعات به جهت تضییع نشدن حقوق واحد   نهایت دقت در درستی اطلاعات مبذول گردد.اطلاعات مربوط برای به سال های ۹۳، ۹۴، ۹۵ و…می باشد.

در صورت مشاهده هر نوع اشکال در عنوان شاخص ها و تعاریف مربوط و یا داشتن هر نوع پیشنهاد خوهشمنداست از طریق قسمت تماس با ما در وب سایت مرکز مطرح بفرمائید .

 


 

فرم ارزیابی عملکرد کارآفرینی جدید

 • تعداد کل دوره ها، و ...اتعداد کل شرکت کنندهکل ساعت دوره هاکل گواهینامه های صادر شده 
  Add a row
 • عنوانتعداد شرکت کننده 
  Add a row
 • عنوانتعداد شرکت کننده 
  Add a row
 • عنوانتعداد شرکت کننده 
  Add a row
 • عنوانتعداد شرکت کننده 
  Add a row
 • عنوانتعداد شرکت کننده 
  Add a row
 • عنوانتعداد شرکت کنندهساعت دورهتعداد گواهینامه های صادر شده 
  Add a row
 • عنوانتعداد شرکت کنندهساعت دورهتعداد گواهینامه صادره شده 
  Add a row
 • عنوانتعاد شرکت کنندهنام سخنران و...تاریخ برگزاری 
  Add a row
 • عنوان طرح ابتکاریعنوان پایان نامه 
  Add a row
 • عنوانتعاد شرکت کننده دانشجونام سخنران و...تاریخ برگزاریساعت 
  Add a row
 • عنوانتعاد شرکت کنندهموضوعتوضیحات 
  Add a row
 • عنوان طرحکارفرمامجریمدت انجام 
  Add a row
 • عنوان بازدیدتعدا شرکت کنندهمحل های مورد بازدید 
  Add a row
 • بلهخیرتوضیحات 
  Add a row
 • وروديدر حال فارغ‌التحصيلي 
  Add a row
 • عنوانشیوه انتشارتوضیحات 
  Add a row
 • تعداد تفاهم نامه های منعقده شدهمبلغ کل تفاهم نامه هاتعداد صورتجلساتتعداد مصوبات 
  Add a row
 • عنوان هستهامکانات در اختیار هستهتسهیلات مالی داده شده 
  Add a row
 • ناخالص داخل دانشگاهخالص داخل دانشگاهناخالص خارج دانشگاهخالص خارج دانشگاه 
  Add a row
 • کل اعتبار مرکزکل هزینه های مرکزکل هزینه حق التدریس 
  Add a row
 • تعداد کارکنانکل مبلغ (حقوق و مزایا) پرداخت شده به کارکنان در مدت مذکور 
  Add a row
 • حق مدیریت ماهانه مدیرمرکزمبلغ یک ساعت حق التدریس مدیر واحدکسر موظفی مدیر 
  Add a row
 • تعدادکل مبلغ پرداخت شده به دانشجویان به هزار ریال به صورت ناخالص در مدت مذکور 
  Add a row
 • تعداد اتاقمساحت کل فضا در اختیارمساحت سایت های کامپیوترتعداد کامپیوتر سایت ها 
  Add a row
 • نامرشتهمدرک تحصیلیسمت در دانشگاهسمت در مرکز 
  Add a row
 • نام و نام خانوادگی و تکمیل کننده فرم