۲اخلاق حرفه ای

 • استاد، : دکتر بلند همتان
  تاریخ برگزاری: ۹۵/۱۲/۱۱
  محل برگزاری : مرکز نظارت
  ساعت: ۱۴ تا ۱۸
  .شرایط متقاضی: اعضاء هیات علمی جدید الورود .
  سر فصل:
  -