آشنایی با مقررات دانشگاهی بهمن ۹۸

عنوان کارگاه:   آشنایی با مقررات دانشگاهی 

استاد، :…………………………………………………………….
تاریخ برگزاری:۳۰ بهمن ۹۸
محل برگزاری :تالار فردوسی دانشکده علوم انسانس و اجتماعی
ساعت:۹ الی ۱۴

شرایط متقاضی: ویژه مدرسین مدعو

سرفصل:


آشنایی با مقررات دانشگاهی بهمن 98